Kollage dKollage aKollage hKollage fKollage cKollage eKollage gKollage b
Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

A, a

 

Aa Pl. Are

Ei

Aussprache Aa

aaf

ab

 

aafkatcheln

unsachgemäß abschneiden

eck katchele aaf, du katchelst aaf, ha/se/et-öet katchelt aaf, wa/jie/se katchelt aaf, aafekatchelt

aan

an, am

 

ein, einem, einen

siehe Grammatik Artikel

aanbeuten

anzünden

eck beute aan, du bottst aan, ha/se/et-öet bott aan, wa/jie/se beut aan, aanebott

aanebümmelt

beschwipst

 

Aanfang Pl. Aanfänge

Anfang

 

aanhoesen [aːnhoəːzən]

anziehen

eck hoese meck aan, du hoesest deck aan, ha/se/et-öet hoesest seck aan, wa/jie/se hoeset uns/jiech/seck aan

aans

eins

siehe Zahlwörter

aanschwillen

anschwellem

eck schwille aan, du schwillst aan, ha/se/et-öet schwillt aan, wa/jie/se schwillt aan, aaneschwollen

Äänte Pl. Äänten

Ente

 

ääten [ɛːtən]

essen eck ääte, du itst, ha/se/et-öet it, wa/jie/se äät, ejetten

Ääten [ɛːtən] Pl. Ääten

Essen  

achtain [axtaɪn]

achtzehn

Aussprache wie hdt. ...stein

siehe Zahlwörter

achte

acht

siehe Zahlwörter

achtig

achtzig

siehe Zahlwörter

ackedieren

heftig diskutieren

eck ackediere, du ackedierst, ha/se/et-öet ackediert, wa/jie/se ackediert, ackediert

Ackere Pl. Ackere

Acker

 

Ackermänneken Pl. Ackermänneken (älter)

Bachstelze

 

akerat

akurat, ordentlich  

Älenne

Elend

 

all

eben, schon

 

allene

alleine

 

allerdinges

allerdings

 

allewiele

solange, während

 

ane

eine, einer

siehe Grammatik Artikel

Angere Pl. Angere

Anger

 

Angest Pl. …

Angst

 

Angestschweet, Angestswiet (älter)

Angstschweiß

 

anken

ächzen, stöhnen

eck anke, du ankest, ha/se/et-öet anket, wa/jie/se anket, eanket

Appel Pl. Äppele

Apfel

 

Ärele Pl. Ärelen

Erle

 

arrejern [aʀəjɛʁn]

ärgern

Aussprache arrejern

eck arrejere, du arrejerst, ha/se/et-öet arrejert, wa/jie/se arrejert, earrejert

Artebiere Pl. Artebieren (älter)

Erdbeere

 

As [a:s] Pl. Aasten

durchtriebene Frau

Achtung: neutrum

ass

als

siehe Grammatik Konjunktion

ass (älter)

wie

siehe Grammatik Kunjunktion

Beispiel: „Dat ist hier ja as in de Katerkumpen in Paris!“

auje [aʊjə]

oh Gott

 

awer (älter)

aber

 

awerglöebisch [...gløːəbiʃ], awerglüewisch (beide älter)

abergläubisch