Kollage h | zur StartseiteKollage g | zur StartseiteKollage f | zur StartseiteKollage c | zur StartseiteKollage e | zur StartseiteKollage a | zur StartseiteKollage d | zur StartseiteKollage b | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

A, a

Aa Pl. Are

Ei

Aussprache Aa

aaf

ab

siehe Grammatik Präpostionen

aafkatcheln

abschneiden (unsachgemäß) 

eck katchele aaf, du katchelst aaf, ha/se/et-öet katchelt aaf, wa/jie/se katchelt aaf, aafekatchelt

aafkiemen

abkeimen (Keime von Kartoffeln entfernen)

eck kieme aaf, du kiemest aaf, ha/se/et-öet kiemet aaf, wa/jie/se kiemet aaf, aafekiemet

aafstreppeln

abstreifen

eck streppele aaf, du streppelst aaf, ha/se/et-öet streppelt aaf, wa/jie/se streppelt aaf, aafestreppelt

aan

an, am

siehe Grammatik Präpostionen

ein

siehe Grammatik Artikel u. Interrogativpronomen

aanbaen [aːnba:ən]

anbieten

eck bae [baːə] aan, du baast aan, ha/se/et-öet baat aan, wa/jie/se baat aan, aaneboen

aanbeuten

anzünden

eck beute aan, du bottst aan, ha/se/et-öet bott aan, wa/jie/se beut aan, aanebott

aanblaffen

anschnauzen

Konjugation siehe blaffen

aanebümmelt

beschwipst, angetrunken

 

Aanfang Pl. Aanfänge

Anfang

 

aanfängen

anfangen, beginnen

Konjugation siehe fängen

aanhoesen [aːnhoəːzən]

anziehen

eck hoese meck aan, du hoesest deck aan, ha/se/et-öet hoesest seck aan, wa/jie/se hoeset uns/jiech/seck aan, aanehoeset

aans

eins

siehe Grammatik Zahlwörter

aanschwillen

anschwellen

eck schwille aan, du schwillst aan, ha/se/et-öet schwillt aan, wa/jie/se schwillt aan, aaneschwollen

Äänte Pl. Äänten

Ente

 

Aas 

durchtriebene Frau

Achtung: Neutrum

äben

eben

 

acht(e)

acht

siehe Grammatik Zahlwörter

achtahn(e)achtzehnsiehe Grammatik Zahlwörter
achtigachtzigsiehe Grammatik Zahlwörter

ackedieren

heftig diskutieren

eck ackediere, du ackedierst, ha/se/et-öet ackediert, wa/jie/se ackediert, ackediert

Ackere Pl. Ackere

Acker

 

Ackermänneken Pl.

Ackermänneken (älter)

Bachstelze

 

akerat

akurat, ordentlich 

Älder Pl. Äldere

Erle

 

alen

ausruhen, ausstrecken

eck ale meck, du aalst deck, ha/se/et-öet aalt seck, wa/jie/se aalt uns/jiech/seck, eaalt

Älenne

Elend

 

all

eben, schon

 

allene

alleine

 

allerdinges

allerdings

 

allet

alles

siehe Grammatik Pronomen

allewiele

solange, während, jetzt

 

also dat

so dass

 
aneeinesiehe Grammatik Artikel und Interrogativpronomen

Angere Pl. Angere

Anger

 

Angest

Angst

 

Angestschweet, Angestswiet (älter)

Angstschweiß

 

anken

ächzen, stöhnen

eck anke, du ankest, ha/se/et-öet anket, wa/jie/se anket, eanket

Ape Pl. Apen (älter)Affe 

Appel Pl. Äppele

Apfel

 

Appelknust Pl. Appelknuste

Apfelgehäuse

 

Ärele Pl. Ärelen

Erle

 

arrejern [aʀəjɛʁn]

ärgern

Aussprache arrejern

eck arrejere, du arrejerst, ha/se/et-öet arrejert, wa/jie/se arrejert, earrejert

Artebiere Pl. Artebieren (älter)

Erdbeere

 

Arzenie Pl. Arzenien

Arzenei

 

ass

als

siehe Grammatik Konjunktion

ass (älter)

wie

siehe Grammatik Konjunktion

Beispiel: „Dat is hier ja ass in de Katerkumpen in Paris!“

Asse Pl. Assen

Achse

 

äten [ɛːtən]

essen

eck äte, du ittst, ha/se/et-öet itt, wa/jie/se äät, ejetten

Imperativ: itt, laat uns äten, äät

Äten [ɛːtən] Pl. Äten

Essen

 

auje [aʊjə]

oh Jesus

 

awer (älter)

aber

 

awerglöebisch [...gløːəbiʃ], awerglüewisch (beide älter)

abergläubisch