Kollage dKollage gKollage bKollage hKollage fKollage aKollage eKollage c
Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

A, a

Aa Pl. Are

Ei

Aussprache Aa

aaf

ab

 

aafkatcheln

unsachgemäß abschneiden

eck katchele aaf, du katchelst aaf, ha/se/et-öet katchelt aaf, wa/jie/se katchelt aaf, aafekatchelt

aan

an, am

 

ein, einem, einen

siehe Grammatik Artikel

aanbeuten

anzünden

eck beute aan, du bottst aan, ha/se/et-öet bott aan, wa/jie/se beut aan, aanebott

aanebümmelt

beschwipst, angetrunken

 

Aanfang Pl. Aanfänge

Anfang

 

aanfängen

anfangen, beginnen

Konjugation siehe fängen

aanhoesen [aːnhoəːzən]

anziehen

eck hoese meck aan, du hoesest deck aan, ha/se/et-öet hoesest seck aan, wa/jie/se hoeset uns/jiech/seck aan

aans

eins

siehe Zahlwörter

aanschwillen

anschwellen

eck schwille aan, du schwillst aan, ha/se/et-öet schwillt aan, wa/jie/se schwillt aan, aaneschwollen

Äänte Pl. Äänten

Ente

 

achtain [axtaɪn]

achtzehn

Aussprache wie hdt. ...stein

siehe Zahlwörter

achte

acht

siehe Zahlwörter

achtig

achtzig

siehe Zahlwörter

ackedieren

heftig diskutieren

eck ackediere, du ackedierst, ha/se/et-öet ackediert, wa/jie/se ackediert, ackediert

Ackere Pl. Ackere

Acker

 

Ackermänneken Pl.

Ackermänneken (älter)

Bachstelze

 

akerat

akurat, ordentlich  

Älder Pl. Äldere

Erle

 

Älenne

Elend

 

all

eben, schon

 

allene

alleine

 

allerdinges

allerdings

 

allet

alles

siehe Grammatik Pronomen

allewiele

solange, während, jetzt

 

also dat

so dass

 

ane

eine, einer

siehe Grammatik Artikel

Angere Pl. Angere

Anger

 

Angest

Angst

 

Angestschweet, Angestswiet (älter)

Angstschweiß

 

anken

ächzen, stöhnen

eck anke, du ankest, ha/se/et-öet anket, wa/jie/se anket, eanket

Appel Pl. Äppele

Apfel

 

Appelknust Pl. Appelknuste

Apfelgehäuse

 

Ärele Pl. Ärelen

Erle

 

arrejern [aʀəjɛʁn]

ärgern

Aussprache arrejern

eck arrejere, du arrejerst, ha/se/et-öet arrejert, wa/jie/se arrejert, earrejert

Artebiere Pl. Artebieren (älter)

Erdbeere

 

As [a:s]

durchtriebene Frau

Achtung: neutrum

ass

als

siehe Grammatik Konjunktion

ass (älter)

wie

siehe Grammatik Kunjunktion

Beispiel: „Dat ist hier ja ass in de Katerkumpen in Paris!“

Asse Pl. Assen

Achse

 

äten [ɛːtən]

essen

eck äte, du ittst, ha/se/et-öet itt, wa/jie/se äät, ejetten

Imperativ: itt, laat uns äten, äät

Äten [ɛːtən] Pl. Äten

Essen

 

auje [aʊjə]

oh Gott

 

awer (älter)

aber

 

awerglöebisch [...gløːəbiʃ], awerglüewisch (beide älter)

abergläubisch